Search in:

Infrastuktur

  1. Aula Aisyah

 1

  1. Aula UNIDA

 

 2

  1. Aula Pasca Sarjana

 

 K640_3

  1. Aula Kulliyatul Banat

 

 

 K640_4 K640_4.1

 

 

  1. BKSM (Poliklinik)

 

 K640_5

  1. Lapangan Basket

 K640_6

  1. Lapangan Voli

 

 K640_7

  1. Lapangan Panahan

 

 K640_8

  1. Ruang Gym

 

 K640_9

 

  1. Lapangan Bulu Tangkis

 K640_10

11. Asrama UNIDA Kampus Putri